Innhold:

1. Bakgrunnen for dette forprosjektet

2. Målgrupper

3. Om søker og forprosjektets organisering

4. Søknader om støtte fra offentlige og/eller andre ordninger

5. Støtteerklæringer

 

Prosess:

1. Presentasjon av forprosjektet på Forbundet KYSTENs landsmøte i Tromsø 23.04.23

2. Forprosjektmøter 04.-05.09.23

3. Rapport fra studietur til Museet Kystens arv, Stadsbygd, Trøndelag

1. BAKGRUNN FOR FORPROSJEKTET

På Arctandria Tromsø Kystlags eiendom «Stakken» finnes det en hel rekke båter. De største er fembøringene Salarøy og åttringen Håløygen. i tillegg har foreninga i sin varetekt flere mindre båter – bl.a. to 2 1/2 roms færinger, To treroringer, en firroms nordlandsbåt rigget med sneseil og en toroms kjeks, videre en 15-16 fots Strandebarming og "Ordførerbåten" - en to roms Oselver gitt til Tromsø kommune i anledning byens 200 års jubileet i 1994.
Arctandrias aktiviteter er oppdelt i ulike temaer. Kystlaget har f.eks. ei båtgruppe som seiler og ror de store og små nordlandsbåtene - med jevne mellomrom på langtur. Vinterhalvåret brukes til vedlikehold og dugnad. Kystlaget samarbeider med 4H gjennom 4H-laget Kulingen (aldersgruppen 10-25 år) som driver med mye av det som kystlaget ellers er opptatt av, seiling, roing og vedlikehold av nordlandsbåter. De driver også med håndtverk og andre ting fra tradisjonelt kystliv. 4H-gruppa deltok aktivt i byggingen av de tre nyeste småbåtene til Arctandria: Tjuvjoen, Havella og Grindhvalen. Disse ble bygget med 300 000 i støtte fra Sparebankstitelsen DNB. Her fikk de 4H-medlemmene følge med på selve byggeprosessen og selv være med å lage utstyr til båten, seil, rigg og andre ting. Kystlaget driver også med kursvirksomhet.
For å kunne ivareta og utvikle virksomheten videre er det behov for å se seg om etter nye lokaler. Det gjelder både vedlikehold og ivaretakelse av båtene og medlemmenes kompetanse, men også vårt barne- og ungdomsarbeid. For å kunne gjøre dette er vi avhengige av at den båtbyggerkompetansen vi har i Tromsø blir tatt vare på og utviklet videre.
Antallet praktiserende båtbyggere og tradisjonsbærere innenfor klinkbåttradisjonene representert i Nordland, Troms og Finnmark er kritisk lav. I Troms og Finnmark er det bare et sted hvor det bygges båter på denne måten. Det er ved Gunnar Eldjarn båtbyggeri i Håkøybotn, Tromsø. Her er det tre båtbyggere som har arbeidet sammen i 25-30 år - Gunnar Eldjarn, Arne-Terje Sæther og Ola Fjelltun. De har bygget rundt 150 båter i alle størrelser mellom 15 og 50 fot, i tillegg til et vikingskip på 135 fot. I tillegg til båtbygging har Eldjarn båtbyggeri gjennom årene også bygd opp et ganske stort arkiv over gamle nordlandsbåter rundt 240 båter som er målt og dokumentert. Eldjarn båtbyggeris oppdragsgivere finnes lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Det er også to båtbyggere i Nordland – Ulf Mikalsen, Kjerringøy og Kai Linde, Rognan – som bygger hver for seg.
 
Antallet bestillinger av nye båter er kritisk lav. Antall båter som trenger vedlikehold er rimelig stort. I en rapport fra Troms og Finnmark fylkeskommune datert 11.03.21 oppgis det å være 323 båter i museers eie i tillegg til at Norges arktiske universitetsmuseum ved UiT har 6-7 båter. Mange av dem trenger kontinuerlig vedlikehold.
 
Gunnar Eldjarn, som er eier av verkstedet I HÅKØYBOTN, har gått av med pensjon. Verkstedet ligger på boligtomta til Eldjarns familie, og det er svært uleilig i lengden når han selv trapper ned. Alt det som er akkumulert av kunnskap og ferdigheter står i fare for å bli liggende ubrukt og bli glemt.
 
Det vil være svært krevende å skulle bygge opp et tilsvarende båtbyggermiljø hvilket som helst annet sted i Nord Norge, enn det som i dag eksisterer i Tromsø. Arctandria Tromsø kystlag anser det for tvingende nødvendig å kunne bevare og videreutvikle den kompetansen og kapasiteten som i dag finnes i Håkøybotn. Det er nødvendig for alle kystlagene i Nord-Norge, for brukere av klinkbygde båter i landsdelen, museer og andre båtsamlinger, og det er av regional, nasjonal og internasjonal kulturarvsinteresse. Vi ønsker derfor både av egen, regional, nasjonal og internasjonal interesse å utrede hvordan videreføringen av klinkbåtbyggertradisjonene kan gjøres gjennom i første omgang et forprosjekt.

2. MÅLGRUPPER

Et permanent båtbyggerverksted/båtskott i Tromsø vil
  • komme direkte til nytte og gavn for alle Arctandrias medlemmer (195), men særlig båtgruppas 50 aktive
  • komme direkte til nytte i kystlagets barne- og ungdomsarbeid/samarbeid med Kulingen 4H som pr. dags dato har 15 medlemmer. Trolig vil båtskotten og aktiviteten som vil foregå der kunne danne grunnlaget for rekruttering av nye medlemmer til Kulingen 4H
  • betjene de samme målgruppene som Eldjarn båtbyggeri hittil har betjent – private kunder, kystlag, museer/båtsamlinger, ulike offentlige og private utdann institusjoner og lignende i Nord-Norge, i hele landet og i utlandet
  • kystlag, museer, øvrige aktive båtbyggerne og andre i landsdelen skal knyttes sammen i et kompetansenettverk med sikte på å bevare og videreutvikle bygging og bruk av Nordlandsbåten i hele landsdelen
  • aktivisere regionale og landsomfattende organisasjoner og myndigheter med sikte på å bevare og videreutvikle bygging og bruk av klikbygdebåter i hele landet

3. OM SØKER OG FORPROSJEKTETS ORGANISERING

Søker er Arctandria kystlag Tromsø som ble stiftet 29. januar 1979.
Prosjektet er organisert med en prosjektgruppe bestående av:
Samarbeidspartnere er:
  • Gunnar Eldjarn båtbyggeri (https://www.eldjarnbaat.no/) med båtbyggerne Gunnar Eldjarn, Ola Fjelltun og Arne-Terje Sæther
  • Siv.ark. MNAL Gudmund Sundlisæter, Adresse: Hansjordnesgate 9, 9009 Tromsø - Telefon: 41200074 - E-post: gudmund@gsarkitekt.no
Forprosjektet er avhengig av at båtbyggerne ved Eldjarn båtbyggeri blir hentet inn til å arbeide fram en oversikt over behov for maskiner, utstyr og lignende som trengs for å etablere et permanent verksted/båtskott på lokaliteten Sørvollveien 8.  Forprosjektet er også avhengig av en kompetanse som den siv.ark. MNAL Gudmund Sundlisæter besitter for å utrede rehabilitering av den eksisterende verkstedbygningen dvs. ekspertise på rehabilitering og bygningsvern.

4. STØTTE FRA OFFENTLIGE OG/ELLER ANDRE ORDNINGER

Håndverksløftet - Sparebankstiftelsen DNB - har bevilget kr. 165 000 i støtte til forprosjektet. Se tildelingsbrevet her.
Søknader om støtte fra følgende ordninger ble avslått:
- Riksantikvarens verdiskapningsprogram. Søknadssum 50 000 kr.
- Sparebank1 Nord-Norge Samfunnsløftet. Søknadssum 50 000 kr.

5. STØTTEERKLÆRINGER

Bindal kystlag
Forbundet KYSTEN
Geitbåtmuseet
KABELVÅG RÅSEILSLAG
Lofoten folkehøgskole
Midt-Troms Museum
Museet Kystens Arv
 
Norges arktiske universitetsmuseum
Oselvarverkstaden
Perspektivet museum, Tromsø
Sámediggi - Sametinget