Her gis det en del tilleggsopplysninger til det som søknadsskjemaet gir mulighet for:

1. Bakgrunnen for dette forprosjektet

2. Målgruppe

3. Om søker og forprosjektets organisering

4. Søknader om støtte hos offentlige og/eller andre ordninger

5. Støtteerklæringer

1. BAKGRUNN FOR DETTE FORPROSJEKTET

På Arctandria Tromsø Kystlags eiendom «Stakken» finnes det en hel rekke båter. De største er fembøringene Salarøy og åttringen Håløygen. i tillegg har Foreninga i sin varetekt flere mindre båter – bl.a. to 2 1/2 roms færinger, To treroringer, en 4 roms nordlandsbåt rigget med sneseil og en toroms kjeks, videre en 15-16 fots Strandebarming og "Ordførerbåten" - en to roms Oselver gitt til Tromsø kommune i anledning byens 200 års jubileet i 1994.
Arctandrias aktiviteter er oppdelt i ulike temaer. Vi har f.eks. ei båtgruppe som seiler og ror våre store og små nordlandsbåter - med jevne mellomrom på langtur. Vinterhalvåret brukes til vedlikehold og dugnad. Vi samarbeider med 4H gjennom 4H-laget Kulingen (aldersgruppen 10-25 år) som driver med mye av det som kystlaget ellers er opptatt av, seiling, roing og vedlikehold av nordlandsbåter. De driver også med håndtverk og andre ting fra tradisjonelt kystliv. 4H-gruppa deltok aktivt i byggingen av de tre nyeste småbåtene til Arctandria: Tjuvjoen, Havella og Grindhvalen. Disse ble bygget med 300 000 i støtte fra DNB Nor. Her fikk de følge med på selve byggeprosessen og selv være med å lage utstyr til båten, seil, rigg og andre ting. Vi driver også med kursvirksomhet.
For å kunne ivareta og utvikle vår virksomhet videre er det behov for å se seg om etter nye lokaler. Det gjelder både vedlikehold og ivaretakelse av båtene og medlemmenes kompetanse, men også vårt barne- og ungdomsarbeid. For å kunne gjøre dette er vi avhengige av at den båtbyggerkompetansen vi har i Tromsø blir tatt vare på og utviklet videre.
Antallet praktiserende båtbyggere og tradisjonsbærere innenfor klinkbåttradisjonene representert i Nordland, Troms og Finnmark er kritisk lav. I Troms og Finnmark er det bare et sted hvor det bygges båter på denne måten. Det er ved Gunnar Eldjarn båtbyggeri (https://www.eldjarnbaat.no/) i Håkøybotn, Tromsø. Her er det tre båtbyggere som har arbeidet sammen i mange år. De har bygget rundt 150 båter i alle størrelser mellom 15 og 50 fot, i tillegg til et vikingskip på 135 fot. I tillegg til båtbygging har Eldjarn båtbyggeri gjennom årene også bygd opp et ganske stort arkiv over gamle nordlandsbåter som er målt og dokumentert - rundt 240 båter. Eldjarn båtbyggeris oppdragsgivere finnes lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 
Det er også to båtbyggere i Nordland – Ulf Mikalsen, Kjerringøy og Kai Linde, Rognan – som bygger hver for seg.
 
Antallet bestillinger av nye båter er kritisk lav. Antall båter som trenger vedlikehold er rimelig stort. I en rapport fra Troms og Finnmark fylkeskommune datert 11.03.21 oppgis det å være 323 båter i museers eie i tillegg til at Norges arktiske universitetsmuseum ved UiT har 6-7 båter. Alle trenger kontinuerlig vedlikehold.
 
Gunnar Eldjarn, som er eier av verkstedet I HÅKØYBOTN, har gått av med pensjon. Verkstedet ligger på boligtomta til Eldjarns familie, og det er SVÆRT uleilig i lengden når han selv trapper ned. Alt det som er akkumulert av kunnskap og ferdigheter står i fare for å bli liggende ubrukt og bli glemt.
 
Det vil være svært krevende å skulle bygge opp et tilsvarende båtbyggermiljø hvilket som helst annet sted i Nord Norge, enn det som i dag eksisterer i Tromsø. Arctandria Tromsø kystlag anser det for tvingende nødvendig å kunne bevare og videreutvikle den kompetansen og kapasiteten som i dag finnes i Håkøybotn. Det er nødvendig for alle kystlagene i Nord-Norge, for brukere av klinkbygde båter i landsdelen, museer og andre båtsamlinger, og det er av regional, nasjonal og internasjonal kulturarvsinteresse. Vi ønsker derfor både av egen, regional, nasjonal og internasjonal interesse å utrede hvordan videreføringen av klinkbåtbyggertradisjonene kan gjøres gjennom i første omgang et forprosjekt.

2. MÅLGRUPPE

Et permanent båtbyggerverksted/båtskott i Tromsø vil
  • komme direkte til nytte og gavn for alle Arctandrias medlemmer (195), men særlig båtgruppas 50 aktive.
  • komme direkte til nytte i vårt barne- og ungdomsarbeid/samarbeid med Kulingen 4H som pr. dags dato har 15 medlemmer. Trolig vil båtskotten og aktiviteten som vil foregå der kunne danne grunnlaget for rekruttering av nye medlemmer til Kulingen 4H.
  • betjene de samme målgruppene som Eldjarn båtbyggeri hittil har betjent – private kunder, kystlag, museer/båtsamlinger, ulike offentlige og private utdann institusjoner og lignende i Nord-Norge, i hele landet og i utlandet.
Tiltaket rette seg altså mot barn, ungdom unge voksne og voksne.

3. OM SØKER OG FORPROSJEKTETS ORGANISERING

Prosjektet er organisert med en prosjektgruppe bestående av:
Samarbeidspartnere er:
  • Gunnar Eldjarn båtbyggeri (https://www.eldjarnbaat.no/) med båtbyggerne Gunnar Eldjarn, Ola Fjelltun og Arne-Terje Sæther
  • Siv.ark. MNAL Gudmund Sundlisæter, Adresse: Hansjordnesgate 9, 9009 Tromsø - Telefon: 41200074 - E-post: gudmund@gsarkitekt.no
Forprosjektet er avhengig av at båtbyggerne ved Eldjarn båtbyggeri blir hentet inn
til å arbeide fram en oversikt over behov for maskiner, utstyr og lignende Ssom trengs for å etablere et permanent verksted/båtskott på lokaliteten
Sørvollveien 8. Forprosjektet er også avhengig av en kompetanse som den siv.ark. MNAL Gudmund Sundlisæter besitter for å utrede rehabilitering av den eksisterende verkstedbygningen dvs. ekspertise på rehabilitering og bygningsvern.

4. SØKNADER OM STØTTE HOS OFFENTLIGE OG/ELLER ANDRE ORDNINGER

Det vil bli søkt om støtte fra
- Sparebank1 Nord-Norge Samfunnsløftet - https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/om-oss/samfunnsansvar/samfunnsutbytte.html

5. STØTTEERKLÆRINGER

Bindal kystlag
Forbundet KYSTEN
Geitbåtmuseet
KABELVÅG RÅSEILSLAG
Lofoten folkehøgskole
Midt-Troms Museum
Museet Kystens Arv
 
Norges arktiske universitetsmuseum
Oselvarverkstaden
Perspektivet museum, Tromsø
Sámediggi - Sametinget